MERLIN BUSINESS CONSULTING

CONTACT

Str. Iresti nr.10, Sector 1

+40 737 632 793

proiecte@merlinbc.ro

+40 372 871 810

DESPRE MERLIN BUSINESS CONSULTING

Merlin Business Consulting este o firmă de consultanță în domeniul tehnologiei informației și fonduri structurale. Datorită angajaților și colaboratorilor noștri, putem afirma că deținem experiența și capacitatea necesară pentru analiza nevoilor clientului. Firma se distinge prin modul în care se desfășoară procesul de consultanță, prin căutarea și oferirea de soluții particulare optime fiecărui client. Lucrăm alături de clienții noștri, de la analiza necesităților până la implementarea și post-implementarea soluției agreate de comun accord.

Merlin Business Consulting lucrează cu colaboratori externi care își desfășoară activitatea pe bază de comenzi pe proiecte. Compania noastră oferă consultanță atât pentru execuția proiectelor sale cât și pentru fazele de inițiere, planificare precum și post-implementare prin înțelegerea cerințelor clienților și aplicarea standarelor și bunelor practici în proiecte.

Compania noastră se orientează și spre dezvoltarea un business în mediul rural, cu ținta către clienții privați și publici, medii și mici, al căror nivel de dezvoltare nu le permite angajarea unei persoane specizaliate care să facă activități de instalare și întreținere  a sistemelor informatice.

SERVICII

MANAGEMENT DE PROIECT

Managementul proiectelor este un domeniu destul de recent apărut, iar importanța sa a cunoscut o creștere majoră datorită faptului că, la scara europeana și internațională, tot mai multe acțiuni se desfășoară în cadrul unor proiecte.

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor, ce urmărește atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri referitoare la timp, resurse și costuri.

Merlin Business Consulting abordează managementul proiectului din perspectiva unicității și singularității fiecărui proiect în parte. Activitatea consultanților Merlin Business Consulting este structurată pe mai multe paliere, fiecare activitate conducând la efectul propus.

Ne propunem să contribuim la dezvoltarea afacerilor de succes precum și la dezvoltarea instituțională a firmelor sau a altor organizații, încurajând și susținând inițiativele privind managementul proiectelor, oferind servicii de informare, asistență, consultanță în obținerea de finanțări, prin programe naționale sau ale Uniunii Europene.

Execuția activităților este asigurată de către echipa de proiect iar coordonarea execuției este în responsabilitatea managerului de proiect.

Planificarea este foarte importantă pentru încadrarea în timpul de lucru stabilit; de aceea, încă de la început, consultanții planifică, pe baza graficului de desfășurare a activităților, datele de livrare și datele livrabilelor.

În realizarea managementului de proiect, Merlin Business Consulting respectă durata și costurile necesare derulării proiectului, asigură o implementare eficientă și efectivă a acestuia și întreține o comunicare optimă între echipa de proiect a beneficiarului și autoritatea contractantă.

Asistența și consultanța în managementul proiectelor de finanțare include:

• identificarea de surse de finanțare specifice, în funcție de nevoile clienților;
• întocmirea dosarelor pentru accesarea surselor de finanțare;
• asistența în implementarea proiectelor dupa aprobarea finanțării;

Asistența în managementul proiectelor include:

• conceperea proiectelor;
• elaborarea propunerilor de finanțare;
• planificarea strategică a proiectelor;
• implementarea proiectelor.

CONSULTANȚĂ FONDURI STRUCTURALE

Experiența noastră de aproape 2 ani de consultații în accesarea de fonduri structurale ne recomandă ca specialiști pentru următoarele programe de finanțare:
• – POS CCE – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
• – POD CA – Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative ;
• – POS DRU – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
• – POR – Programul Operațional Regional;

Competențele noastre sunt legate de proiecte de dezvoltare administrativă a instituțiilor statului ( locale sau naționale), proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale, proiecte de cercetare în domeniul medical și nu numai, proiecte de dezvoltare a afacerilor pentru microîntreprinderi și IMM.

Merlin Business Consulting oferă clienților săi servicii complete de consultanță pentru dezvoltarea afacerii prin accesarea fondurilor structurale și de coeziune.

Pentru optimizarea șanselor de accesare a acestor fonduri, serviciile oferite de noi sunt următoarele:
• Încadrarea ideii de proiect din punct de vedere al condițiilor de eligibilitate și al sumelor finanțate;
• Preluarea informațiilor de la client și analiza lor în vederea elaborării documentației și implementării proiectului conform cu Ghidul Solicitantului;
• Realizarea cererilor de finanțare și a anexelor aferente acestora;
• Întocmirea studiului de fezabilitate și/sau a planului de marketing conform cu cerințele Ghidului Solicitantului;
• Realizarea analizelor financiare ale proiectului.

Din momentul în care propunerea Dvs. de proiect a fost aprobată, Merlin Business Consulting vă poate oferi servicii complete de implementare a proiectelor din fonduri structurale inclusiv de a intermedia relația cu autoritatea contractantă pe probleme de modificare a anumitor clauze contractuale și condiții de desfășurare.

Vă putem ajuta, de asemenea, la întocmirea rapoartelor de stare și întocmirea cererilor de rambursare.

EVALUAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Compania noastră oferă consultanță pentru evaluarea EX-ANTE, cât și EX-POST a proiectelor finanțate din Fonduri Europene.

Evaluarea EX-ANTE

Evaluarea EX-ANTE este acel tip de evaluare care se produce înaintea începerii proiectului dumneavoastră.

Evaluarea proiectelor depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte, este organizatî pe baza unui set de reguli cuprinse în îndrumarele de evaluare și prestabilite în cadrul exercițiilor de finanțare.

Merlin Business Consulting oferă servicii de evaluare EX-ANTE după regulile stabilite, de regula, în Ghidurile Solicitanților și documentele ce vin în completarea acestora.

Evaluarea EX-POST

Acest tip de evaluare a proiectului se concentrează pe un singur proiect definit printr-un set legat de activități pe o anumită perioadă de timp.

Evaluarea furnizează informații pentru îmbunătățirea proiectului care se dezvoltă și progresează. Informațiile sunt colectate pentru a se putea stabili dacă el se desfășoară așa cum a fost planificat, dacă își atinge scopurile și obiectivele declarate în conformitate cu limita de timp propusă.

Constatările evaluarii sunt folosite și pentru a se stabili dacă proiectul trebuie să continue așa cum se desfășoară acum sau dacă sunt necesare modificări.

În evaluarea EX-POST, proiectarea evaluării și strângerea datelor încep atunci când începe și proiectul. Colectarea datelor se face conform unei scheme stabilite (de exemplu, la fiecare 6 luni, o dată pe an etc.) și oferă informații pentru a sprijini continuarea recomandărilor, modificarea și/sau anularea unor activități și strategii ale proiectului. Adesea, dar nu întotdeauna, evaluatorul de proiect este un membru al personalului de proiect.

CONSULTANȚA ÎN ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE ACHIZIȚII PUBLICE

Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică.

Consultanții Merlin Business Consulting SRL vă vor ajuta să desfășurați acest proces conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34, a Legii 337/2006 privind modificarea și aporbarea OUG 34/2006 și a OUG 94/2007.

•  Persoana din cadrul organizației dumneavoastră responsabilă pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autorității contractante cooptarea unor experți din cadrul altor compartimente ale autorității contractante sau a unor experți externi pentru întocmirea documentației de atribuire ce cuprinde :

1. Fișa de date a achiziției
2. Caietul de sarcini
3. Formulare
4. Model contract achiziții

Vă vom ajuta să întocmiți Documentația de atribuire astfel încât aceasta să fie clară, completă și fără echivoc:

•  Fișa de date a achiziției se va completa în conformitate cu formularul tipizat ;
• Caietul de sarcini: reprezintă descrierea obiectivă a produselor/ serviciilor necesare autorității contractante. Va conține în mod obligatoriu specificații tehnice, în general acele, prescripții, caracteristici tehnice, cu ajutorul cărora sunt descrise produsele/ serviciile, ce urmează a fi achiziționate.
• Formulare: documentația de atribuire va cuprinde următoarele formulare: Fișa de date a achiziției, Formularul de ofertă, formulare privind declarațiile
•  Modelul de contract: conține clauze contractuale obligatorii și clauze contractuale specifice.
– Invitația de participare: cererea de ofertă se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire. Înainte de transmiterea invitației în SEAP, documentația de atribuire va fi verificată de către responsabilii tehnici și de achiziție din partea oragnizației Dvs. și aprobată de către ordonatorul de credite.

EXPERTIZA IT

Compania noastră oferă următoarele servicii de Expertiză IT:

  1. Consultanța și analiza în proiectarea de sisteme informatice și securitatea acestora:
  • 1.1 Analiza din punct de vedere informatic a companiilor;
  • 1.2 Analiza aplicațiilor existente;
  • 1.3 Analiza eficienței sistemelor existente;
  1. Validarea soluțiilor de arhitectură: software, hardware, networking și securitate.
  1. Soluții de dezvoltare a afacerilor – analiză, proiectare, dezvoltare/implementare;
  1. Consultanță în integrarea sistemelor de gestiune a resurselor la nivel de organizație (ERP), CRM, document management, salarizare și resurse umane, cu alte aplicații sau instrumente (aplicații e-commerce, e-business, instrumente automate de citire parametri sisteme etc.).
  1. Servicii de suport tehnic și asistența-instalare calculatoare personale, instalări software, setări, etc.